Publicatie overeenkomst

Publicatie overeenkomst

Versie 1 november 2015

De ondergetekenden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redbox BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7554 PM) Hengelo aan de Wolfkaterweg 22 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer PJC (Jan) Middelkamp, hierna te noemen: “Redbox”.

en

een ieder die zich op de website heeft geregistreerd als Auteur of Premium Auteur
hierna te noemen: “Auteur’’.

Hierna individueel ook te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk ‘Partijen’;

Nemen het volgende in aanmerking:

(i) Redbox houdt zich bezig met het uitvoeren en verspreiden van kennis, instrumenten en (management)informatie binnen de sport- en gezondheidsbranche in het algemeen en de internationale fitnessbranche in het bijzonder, ten dele via online services;
(ii) Redbox exploiteert een online platform genaamd ‘’blackboxfitness.com’’ met als doel fitness professionals nieuwe kennis en middelen aan te reiken;
(iii) Redbox biedt in dit verband via blackboxfitness.com diverse Publicaties en producten aan, onder meer van derden, overwegend tegen betaling;
(iv) Redbox ontwikkelt en promoot blackboxfitness.com op intensieve wijze door gebruik te maken van verschillende marketingtools, zoals onder meer social media, advertenties, enzovoort;
(v) De Auteur is rechthebbende op een of meerdere Publicaties en wenst deze Publicaties aan te bieden door middel van blackboxfitness.com.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities

Blackboxfitness.com
De omgeving waarop Auteurs hun Publicaties aan Klanten aanbieden.

Klant
Een gebruiker van blackboxfitness.com die overgaat tot aanschaf van een Publicatie via blackboxfitness.com.

Koopovereenkomst 
De overeenkomst die tot stand komt tussen de Auteur en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Publicatie via blackboxfitness.com.

Omgeving
Blackboxfitness.com en iedere andere door Redbox aangewezen applicatie.

Overeenkomst
Het onderhavige contract.

Premium Auteur
€ 90,-- ex btw per jaar.

Publicatie (en producten)
Alle werken in de zin van de Auteurswet 1912, waarvan Redbox kenbaar heeft gemaakt dat deze door Auteurs mogen worden aangeboden via blackboxfitness.com.

Standaard Auteur
gratis

Verkoopprijs
Prijs inclusief verzendkosten en inclusief btw.

Artikel 2. Publicaties (en producten)

2.1 De Auteur biedt zijn Publicatie (en product) aan via blackboxfitness.com. De Auteur verleent Redbox het recht de Publicatie wereldwijd namens de Auteur aan te bieden.

2.2 De Auteur verleent Redbox het recht om de Publicatie via blackboxfitness.com te promoten en tegen betaling ter download aan te bieden.

2.3 De Publicatie wordt door de Auteur digitaal aan Redbox geleverd.

2.4 De Auteur garandeert dat de Publicatie volledig vrij is van commerciële uitingen. Redbox behoudt zich het recht voor de Publicatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen van blackboxfitness.com en derhalve niet langer aan te bieden, indien zij van mening is dat de Auteur in strijd met dit artikel handelt.

2.5 Auteurs op blackboxfitness.com kunnen alleen individuele (natuurlijke) personen zijn. Organisaties of bedrijven worden niet als Auteur geaccepteerd.

Artikel 3. Aanbieden en leveren van het Publicatie

3.1 Het Publicatie wordt door de Auteur (niet exclusief) aan Redbox ter beschikking gesteld gedurende de periode dat de Auteur de Publicatie bij Redbox via blackboxfitness.com aanbiedt. Redbox biedt het Publicatie aan via blackboxfitness.com.

3.2 Indien een Klant van blackboxfitness.com overgaat tot de aanschaf van een door de Auteur aangeboden Publicatie, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Auteur en de Klant. De Auteur erkent dat Redbox geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Redbox verzorgt de levering van het Publicatie.

3.3 In het geval van meerdere Auteurs per Publicatie, treedt slechts een van de Auteurs op als contractpartij tussen de Auteur en Redbox. Deze Auteur is verantwoordelijk voor de verdeling van inkomsten met de overige Auteurs.

Artikel 4. Financiële bepalingen

4.1 De verkoopprijs van de Publicatie wordt bepaald door de Auteur.

4.2 De Auteur is gerechtigd om de verkoopprijs van de Publicatie te wijzigen. Auteur bepaalt zelf of de prijs wordt verhoogd of verlaagd.

4.3 Redbox is in afwijking van het eerste en tweede lid gerechtigd om Publicatie van de Auteur met korting aan te bieden. Deze korting is maximaal 50%.

4.4 Redbox zal blackboxfitness.com zodanig inrichten dat Klanten aan Redbox betalen. Redbox zal de betalingen van de Klanten incasseren.

4.5 De Auteur verleent hierdoor aan Redbox het onherroepelijk recht om in naam van Redbox en met uitsluiting van de Auteur de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.

4.6 De Auteur heeft recht op 65% en van de omzet exclusief BTW en exclusief transactiekosten op basis van Standard Auteur. 35% van de omzet gaat naar Redbox. Aan Auteur worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

4.7 Tegen vooruitbetaling van €90,-- (negentig Euro) (excl. BTW) per kalenderjaar wordt de Auteur een Premium Auteur. Op basis hiervan geldt dat Redbox in afwijking van artikel 4.6 recht heeft op 10% van de Omzet exclusief BTW en Auteur recht heeft op 90% van de Omzet exclusief BTW, na aftrek van transactiekosten.

4.8 Indien de Auteur zijn Publicatie tenminste gedurende een periode van 3 maanden heeft aangeboden via blackboxfitness.com ontvangt de Auteur ieder kwartaal, per de eerste dag van het nieuwe kwartaal, een verkoopoverzicht van Redbox voor de periode gedurende waarin de Auteur de Publicatie aanbiedt. In andere gevallen wordt een verkoopoverzicht verstrekt en vindt uitbetaling plaats in het daarop volgende jaar.

4.9 De Auteur verstuurt binnen 30 dagen na ontvangst van het verkoopoverzicht van Redbox een factuur aan Redbox. Redbox zal de factuur binnen 30 dagen na ontvangst voldoen. De betaling van de factuur door Redbox aan de Auteur geschiedt per bank.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De Auteur is eindverantwoordelijk voor alle inhoudelijke zaken met betrekking tot de Publicatie. De Auteur vrijwaart Redbox tegen alle aanspraken ter zake en zal Redbox alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

5.2 De Auteur zal zorg dragen voor een passende Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

6.1 Deze Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald omtrent beëindiging en ontbinding van een Overeenkomst, van rechtswege onmiddellijk en zonder enige opzegging op het moment dat het Verkooprecht van rechtswege vervalt, dan wel indien een Nederlandse rechter in een bodemprocedure vaststelt dat op de Publicatie geen Verkooprecht rust, en deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.

6.2 Indien:
I. De Auteur enige verplichting uit de Overeenkomst schendt;
II. Redbox in redelijkheid kan concluderen dat de Auteur in de nakoming van deze Overeenkomst tekort zal schieten,
III. De Auteur in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard of om toepassing daarvan is verzocht, de bedrijfsvoering in dan wel de zeggenschap over zijn onderneming overdraagt, zijn rechtspersoonlijkheid verliest dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt; is de Auteur van rechtswege in verzuim.

6.3 In de in lid 2 bedoelde situatie heeft Redbox het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder aan Redbox overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar (indirecte) schade. Ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt door middel van een aangetekende brief.

6.4 De Auteur is gedurende de looptijd van deze Overeenkomst gerechtigd zijn Publicatie niet langer aan te bieden via Redbox.

6.5 Redbox is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten van blackboxfitness.com niet langer ter beschikking te stellen.

6.6 Partijen zijn gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt online via de functie ‘delete account’.

Artikel 7. Overdracht rechten of verplichtingen

De Auteur is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder toestemming van Redbox. Redbox zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 De Auteur garandeert rechthebbende te zijn op de Verkooprechten op de Publicatie(s) en bevoegd te zijn deze Overeenkomst aan te gaan. De Auteur vrijwaart Redbox tegen alle aanspraken ter zake en zal Redbox alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

8.2 Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de Verkooprechten op de Publicatie vaststellen of indien een derde aanspraak maakt op rechten op de Publicatie, of stelt dat een of meer Publicatie inbreuk maken op zijn rechten.

8.3 Nadrukkelijk garandeert de Auteur dat de Publicatie niet via andere partijen is of wordt aangeboden.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.2 De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) d.d. 11 april 1980 wordt uitgesloten.

9.3 Alle geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.4 Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst van deze overeenkomst en haar bijlagen enerzijds en een eventuele vertaling daarvan anderzijds is de Nederlandse tekst doorslaggevend.