Publication agreement

Product overeenkomst

Versie 1 juli 2014

De ondergetekenden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redbox BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6522 AN) Nijmegen aan de Regentessestraat 21 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Johan Steenbergen,
hierna te noemen: “Redbox”.

en

een ieder die zich op de website heeft geregistreerd als Verkoper of Premium Verkoper
hierna te noemen: “Verkoper’’.

Hierna individueel ook te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk ‘Partijen’;

Nemen het volgende in aanmerking:

(i) Redbox houdt zich bezig met het uitvoeren en verspreiden van kennis, instrumenten en (management)informatie binnen de sport- en gezondheidsbranche in het algemeen en de internationale fitnessbranche in het bijzonder, ten dele via online services;
(ii) Redbox exploiteert een online platform genaamd ‘’blackboxfitness.com’’ met als doel fitness professionals nieuwe kennis en middelen aan te reiken;
(iii) Redbox biedt in dit verband via blackboxfitness.com diverse producten aan, onder meer van derden, overwegend tegen betaling;
(iv) Redbox ontwikkelt en promoot blackboxfitness.com op intensieve wijze door gebruik te maken van verschillende marketingtools, zoals onder meer social media, advertenties, enzovoort;
(v) De Verkoper is rechthebbende op een of meerdere Producten en wenst deze Producten aan te bieden door middel van blackboxfitness.com.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Definities

Blackboxfitness.com
De omgeving waarop Verkopers hun Producten aan Klanten aanbieden.

Klant
Een gebruiker van blackboxfitness.com die overgaat tot aanschaf van een Product via blackboxfitness.com.

Koopovereenkomst
De overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Product via blackboxfitness.com.

Omgeving
Blackboxfitness.com en iedere andere door Redbox aangewezen applicatie.

Overeenkomst
Het onderhavige contract.

Premium Verkoper
€ 90,-- ex btw per jaar.

Product
Alle werken in de zin van de Verkoperswet 1912, waarvan Redbox kenbaar heeft gemaakt dat deze door Verkopers mogen worden aangeboden via blackboxfitness.com.

Standaard Verkoper
gratis

Verkoopprijs
Prijs inclusief verzendkosten en inclusief btw.

Artikel 2. Product

2.1 De Verkoper biedt zijn Product aan via blackboxfitness.com. De Verkoper verleent Redbox het recht de Product wereldwijd namens de Verkoper aan te bieden.

2.2 De Verkoper verleent Redbox het recht om de Product via blackboxfitness.com te promoten en tegen betaling ter download aan te bieden.

2.3 De Product wordt door de Verkoper digitaal aan Redbox geleverd.

2.4 De Verkoper garandeert dat de Product volledig vrij is van commerciële uitingen. Redbox behoudt zich het recht voor de Product geheel of gedeeltelijk te verwijderen van blackboxfitness.com en derhalve niet langer aan te bieden, indien zij van mening is dat de Verkoper in strijd met dit artikel handelt.

2.5 Verkopers op blackboxfitness.com kunnen alleen individuele (natuurlijke) personen zijn. Organisaties of bedrijven worden niet als Verkoper geaccepteerd.

Artikel 3. Aanbieden en leveren van het Product

3.1 Het Product wordt door de Verkoper (niet exclusief) aan Redbox ter beschikking gesteld gedurende de periode dat de Verkoper de Product bij Redbox via blackboxfitness.com aanbiedt. Redbox biedt het Product aan via blackboxfitness.com.

3.2 Indien een Klant van blackboxfitness.com overgaat tot de aanschaf van een door de Verkoper aangeboden Product, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Klant. De Verkoper erkent dat Redbox geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Redbox verzorgt de levering van het Product.

3.3 In het geval van meerdere Verkopers per Product, treedt slechts een van de Verkopers op als contractpartij tussen de Verkoper en Redbox. Deze Verkoper is verantwoordelijk voor de verdeling van inkomsten met de overige Verkopers.

Artikel 4. Financiële bepalingen

4.1 De verkoopprijs van de Product wordt bepaald door de Verkoper.

4.2 De Verkoper is gerechtigd om de verkoopprijs van de Product te wijzigen. Verkoper bepaalt zelf of de prijs wordt verhoogd of verlaagd.

4.3 Redbox is in afwijking van het eerste en tweede lid gerechtigd om Producten van de Verkoper met korting aan te bieden. Deze korting is maximaal 50%.

4.4 Redbox zal blackboxfitness.com zodanig inrichten dat Klanten aan Redbox betalen. Redbox zal de betalingen van de Klanten incasseren.

4.5 De Verkoper verleent hierdoor aan Redbox het onherroepelijk recht om in naam van Redbox en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.

4.6 De Verkoper heeft recht op 65% en van de omzet exclusief BTW en exclusief transactiekosten op basis van Standard Verkoper. 35% van de omzet gaat naar Redbox. Aan Verkoper worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

4.7 Tegen vooruitbetaling van €90,-- (negentig Euro) (excl. BTW) per kalenderjaar wordt de Verkoper een Premium Verkoper. Op basis hiervan geldt dat Redbox in afwijking van artikel 4.6 recht heeft op 10% van de Omzet exclusief BTW en Verkoper recht heeft op 90% van de Omzet exclusief BTW, na aftrek van transactiekosten.

4.8 Indien de Verkoper zijn Product tenminste gedurende een periode van 3 maanden heeft aangeboden via blackboxfitness.com ontvangt de Verkoper ieder kwartaal, per de eerste dag van het nieuwe kwartaal, een verkoopoverzicht van Redbox voor de periode gedurende waarin de Verkoper de Product aanbiedt. In andere gevallen wordt een verkoopoverzicht verstrekt en vindt uitbetaling plaats in het daarop volgende jaar.

4.9 De Verkoper verstuurt binnen 30 dagen na ontvangst van het verkoopoverzicht van Redbox een factuur aan Redbox. Redbox zal de factuur binnen 30 dagen na ontvangst voldoen. De betaling van de factuur door Redbox aan de Verkoper geschiedt per bank.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De Verkoper is eindverantwoordelijk voor alle inhoudelijke zaken met betrekking tot de Product. De Verkoper vrijwaart Redbox tegen alle aanspraken ter zake en zal Redbox alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

5.2 De Verkoper zal zorg dragen voor een passende Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

6.1 Deze Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald omtrent beëindiging en ontbinding van een Overeenkomst, van rechtswege onmiddellijk en zonder enige opzegging op het moment dat het Verkooprecht van rechtswege vervalt, dan wel indien een Nederlandse rechter in een bodemprocedure vaststelt dat op de Producten geen Verkooprecht rust, en deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.

6.2 Indien:
I. De Verkoper enige verplichting uit de Overeenkomst schendt;
II. Redbox in redelijkheid kan concluderen dat de Verkoper in de nakoming van deze Overeenkomst tekort zal schieten,
III. De Verkoper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard of om toepassing daarvan is verzocht, de bedrijfsvoering in dan wel de zeggenschap over zijn onderneming overdraagt, zijn rechtspersoonlijkheid verliest dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt; is de Verkoper van rechtswege in verzuim.

6.3 In de in lid 2 bedoelde situatie heeft Redbox het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder aan Redbox overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar (indirecte) schade. Ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt door middel van een aangetekende brief.

6.4 De Verkoper is gedurende de looptijd van deze Overeenkomst gerechtigd zijn Product niet langer aan te bieden via Redbox.

6.5 Redbox is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten van blackboxfitness.com niet langer ter beschikking te stellen.

6.6 Partijen zijn gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging geschiedt online via de functie ‘delete account’.

Artikel 7. Overdracht rechten of verplichtingen

De Verkoper is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder toestemming van Redbox. Redbox zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 De Verkoper garandeert rechthebbende te zijn op de Verkooprechten op de Producten en bevoegd te zijn deze Overeenkomst aan te gaan. De Verkoper vrijwaart Redbox tegen alle aanspraken ter zake en zal Redbox alle kosten en schade vergoeden die uit dergelijke aanspraken voortvloeien.

8.2 Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen indien zij inbreuken op de Verkooprechten op de Producten vaststellen of indien een derde aanspraak maakt op rechten op de Producten, of stelt dat een of meer Producten inbreuk maken op zijn rechten.

8.3 Nadrukkelijk garandeert de Verkoper dat de Product niet via andere partijen is of wordt aangeboden.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 Deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.2 De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) d.d. 11 april 1980 wordt uitgesloten.

9.3 Alle geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.4 Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst van deze overeenkomst en haar bijlagen enerzijds en een eventuele vertaling daarvan anderzijds is de Nederlandse tekst doorslaggevend.